Regulamin dot. warsztatów i szkoleń

(1) Organizatorem warsztatów, kursów, szkoleń i webinarów jest Magdalena Sabik „Akademia Relacji” z siedzibą  w Krakowie przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 23F/5.

(2) Magdalena Sabik organizuje warsztaty, kursy i webinary i inne spotkania w zakresie i terminach opisanych w ofercie szkoleń lub dostępnych w ofercie reklamowej przesyłanej drogą mailową.

(3) Magdalena Sabik zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku zbyt małej liczby uczestników, która nie zapewniłaby sfinansowania się szkolenia lub z powodu innych zdarzeń losowych.

(4) W przypadku odwołania szkolenia, Organizator zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie uczestników i w terminie 14 dni roboczych od momentu odwołania szkolenia zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez uczestnika konto.

(5) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń z przyczyn od Niego niezależnych. Uczestnikowi przysługuje w takim przypadku prawo do rezygnacji ze szkolenia oraz zwrotu opłaty za szkolenie.

(6) W przypadku zmiany terminu szkolenia Organizator poinformuje o nowym terminie szkolenia.

(7) Opłata dotyczy uczestnictwa na całym szkoleniu. Organizator przyjmuje jedynie pełną opłatę.

(8) W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia w formie pisemnej mail). Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaty z potrąceniem kosztów operacyjnych w wysokości 10% wpłaconej kwoty. W przypadku otrzymania oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 14 dni licząc od daty rozpoczęcia szkolenia opłata nie podlega zwrotowi.

(9) Brak zapłaty w wymaganym terminie oznacza rezygnację ze szkolenia.

(10) Cena szkolenia obejmuje udział w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe.

(11) Na pobraną wpłatę Organizator wystawia fakturę z tytułu uczestnictwa w szkoleniu.

(12) Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator szkoleń nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorami szkolenia oraz przesyłania informacji o działalności.

(13) Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku.

(14) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin | Polityka Prywatności | Utworzono w WebToLearn